Lexislación estatal

lexislación nacional

Pódese atopar nos seguintes enlaces:

— Lei 14/1983, de 25 de abril, xeral de sanidade

— Lei 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde

— Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.

— Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información clínica

— Real decreto Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e o fomento da competitividade

— Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal das persoas en situación de dependencia

— Real decreto Lei 16/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións